4. Anadolu Medya Ödülleri

 
AYD ÜYELERİYLE KÜLLİYE'DE

 
Gazeteler

 
Gerekli Linkler

 
Hava Durumu

 
Namaz Vakitleri

 
Hakkımızda

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi*

Madde 1- Derneğin Adı : ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ dir. kısaltılmış şekli

Derneğin Merkezi : Ankara dır.

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma

konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı.

Derneğin Amacı*

Madde2 –Anadolu yayıncılar derneği yurt içinde ve yurt dışında medya alanında eğitim

kültür sanat tanıtım organizasyon ve yayıncılık faaliyetleri vermek amacıyla

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla

kurs,seminer,sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve

kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli

toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte

bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi

olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar

6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün,

nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun

olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,

7-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her

türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

8-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek

amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

10-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak

ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve

işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen

kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

16-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı

altında birleşmektir,

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler

üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde

karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu

amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden,

maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal

üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin

dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek

kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı

anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş

borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek

malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille

görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,

tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim

kurulu toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle

yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın

gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları*

Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve

Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur.

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte

birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek

gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu

üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini

düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının

günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek,

yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına

mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu

çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,

saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,

altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum

geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak

üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde

yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve

derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması

sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu

toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır

bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,

yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından

kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak

toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı

yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından

açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile

yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan

heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda

hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların

gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki

kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş

kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması

ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak

zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel

kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille

görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı

ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler

yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından

ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle

onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına

karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve

üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için

görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta

yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara

üye olarak katılması veya ayrılması,

12-Derneğin vakıf kurması,

13-Derneğin fesih edilmesi,

14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan

işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim kurulu on asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak

başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya

katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu

taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü

kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve

taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine

rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir

tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel

kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına

başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile

derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde

mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını

düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine

verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare

amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya

kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,

yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek

üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve

kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek

tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve

denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet

üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek

yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve

eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki

görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri*

Madde 13- Madde Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,

konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla

giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Madde 14-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi”

ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından

düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama

belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında

bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da

bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider

Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet

teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi”

ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet

teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi”

ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve

hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,

derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne

düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 16- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç

denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel

Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,

Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi

gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir

veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 17- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük

değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin2/3 çoğunluğu

aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim

kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 18- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun

derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye

ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu

çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her

halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir.

Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul

tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla

üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını

müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin

bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 19- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir,

işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 20- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı

üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla

üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa

vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 21- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca

yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 22-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu

kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler

hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil

edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda

Yönetim kurulu başkanı: sinan BURHAN

Yönetim kurulu başkan yrd: çetin ALTAN

Sayman : Ahmet karaarslan

Yönetim kurulu üyesi: zeki ERDAL

Yönetim kurulu üyesi:ibrahim GÖKDEMİR.

Yönetim kurulu üyesi: semih AYDIN

Sekreter : İbrahim TORU.